logo_nen
banner_5
cau_goc_he-bo-ro_13_8_b
1_co-rinh-to_10_cau_31

ĐIỀU LỆ HỘI DOANH NHÂN CƠ ĐỐC MÙA GẶT

ĐIỀU LỆ
HỘI DOANH NHÂN CƠ ĐỐC MÙA GẶT

 logo_hdn

CHƯƠNG 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ HỘI

Điều 1: Tên gọi và biểu tượng

 • Tên tiếng Việt: Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt
 • Tên tiếng Anh: Harvest Christian Entrepreneurs Network
 • Tên viết tắt: HCEN

Điều 2: Trụ sở

 • Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Atlanta, Goergia, Hoa Kỳ

Điều 3: Tư cách pháp lý

 • Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của doanh nhân Cơ đốc, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và biểu tượng của Hội.

Điều 4. Tôn chỉ, mục đích của Hội

 • Hội Doanh nhân Cơ Đốc Mùa Gặt (sau đây gọi là Hội) là tổ chức tự nguyện của Cơ đốc nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
 • Hội có mục đích tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trong kinh doanh, phục vụ công việc Chúa, vì sự vinh hiển Chúa.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch.
 • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
 • Không vì mục đích lợi nhuận.
 • Tuân thủ Hiến pháp - luật pháp của từng quốc gia.
 • Tuân thủ điều lệ Hội.

Điều 6. Chức năng của Hội

 • Đại diện cho doanh nhân Cơ đốc trong các quan hệ trên toàn cầu theo quy định pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên.
 • Hỗ trợ các doanh nhân trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, trình độ quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân Cơ đốc và giữa các doanh nhân Cơ đốc với các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và các doanh nhân khác.
 • Bồi dưỡng Kinh Thánh, kiến thức kinh doanh cho Hội viên; liên hiệp, tập hợp, phát triển và phát huy vai trò, nguồn lực của giới doanh nhân Cơ đốc.
 • Hỗ trợ Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Điều 7. Quyền của Hội
            Hội có các quyền sau đây:
     - Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt; tuyên truyền mục đích của Hội;
      - Đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội;
      - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, Hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội;
     - Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hội;
    - Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; chia sẻ, cung cấp thông tin cần thiết cho Hội viên.
   - Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan chính phủ; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật;
    - Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật;
    - Góp ý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan chính phủ sở tại có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
   - Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;
   - Được gây quỹ Hội trên cơ sở thu hội phí và các nguồn thu hợp pháp khác để tự trang trải về kinh phí hoạt động;
   - Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được chính phủ hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của chính phủ giao;
   - Các quyền khác theo quy định của pháp luật về Hội.

Điều 8. Nghĩa vụ của Hội
            Hội có các nghĩa vụ sau:
   - Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội và Điều lệ Hội;
   - Lập và lưu giữ tại trụ sở Hội danh sách hội viên, chi hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của hội, biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo Hội;
   - Quỹ và tài sản của Hội chỉ sử dụng cho hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ, không được chia cho Hội viên;
   - Việc sử dụng kinh phí của Hội phải theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Chính phủ gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài;
   -  Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội. 

CHƯƠNG II. HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên chính thức

 • Là công dân trên khắp thế giới từ 18 trở lên, tin kính Chúa, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký gia nhập Hội, đang là cán bộ quản lý chủ chốt, đại diện cho doanh nghiệp được thành lập, đăng ký hoạt động theo pháp luật Hoa Kỳ, Việt Nam và các quốc gia khác và có hoạt động sản xuất kinh doanh, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện đăng ký gia nhập Hội, đều có thể được xét kết nạp làm Hội viên chính thức.

Điều 10. Hội viên danh dự, Cố vấn

 • Doanh nhân là Cơ đốc nhân xuất sắc, cá nhân tiêu biểu của các ngành, các giới có uy tín xã hội và nhiệt tình đóng góp xây dựng Hội; được mời làm Hội viên danh dự.
 • Cá nhân, Hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ban Chấp Hành mời làm Cố vấn của Hội.
 • Hội viên danh dự, Cố vấn được hưởng quyền như Hội viên chính thức, được tham gia các buổi sinh hoạt, hội nghị, đại hội của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo Hội và không tham gia biểu quyết tại Đại hội; không phải đóng hội phí sinh hoạt, không chịu sự ràng buộc nghĩa vụ đối với Hội; có thể tham gia hỗ trợ, tư vấn, tham vấn cho Hội trên tinh thần tự nguyện.

Điều 11. Quyền của Hội viên

            Hội viên có các quyền sau đây:

 • Được phổ biến và tham gia các chương trình hoạt động của Hội; thảo luận, chất vấn, bảo lưu ý kiến và biểu quyết tất cả nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội; đề nghị Ban Chấp Hành họp, xem xét, trả lời những vấn đề mình không nhất trí với Nghị quyết của Ban Chấp Hành;
 • Được giám sát tất cả hoạt động Hội, bao gồm việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ;
 • Được ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội;
 • Được Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật hoặc đề đạt đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết;
 • Được yêu cầu Hội cung cấp các thông tin, tạo điều kiện trong quan hệ đối nội, đối ngoại; được ưu tiên giải quyết những yêu cầu về quyền lợi trong khả năng của Hội;
 • Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật về Hội.

Điều 12. Nghĩa vụ của Hội viên

             Hội viên phải có các nghĩa vụ sau:

 • Sinh hoạt trong các tổ chức của Hội;
 • Tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ, chương trình hoạt động của Hội, Nghị quyết của Đại Hội, các quyết định của Ban Chấp Hành; 
 • Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội;
 • Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; hợp tác với các Hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Hội, không được gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa các Hội viên;
 • Không được lợi dụng danh nghĩa Hội để quyên góp tiền, thực hiện các hoạt động khác vì lợi ích riêng hoặc gây giảm sút, mất uy tín của Hội;
 • Khi phát hiện hành vi gây ảnh hưởng xấu đến Hội, phải thông báo ngay đến Ban Chấp Hành;
 • Chia sẻ, vận động cho Hội và giới thiệu hội viên mới vào Hội;
 • Đóng hội phí sinh hoạt hàng năm theo quy định của Ban Chấp Hành; Hội viên mới sẽ đóng hội phí tương ứng với thời gian còn lại của năm đầu tiên kết nạp;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về hội.

Điều 13. Gia nhập Hội và chấm dứt tư cách Hội viên

 • Mọi cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 9 có thể đăng ký gia nhập Hội tại Văn phòng Hội. Hồ sơ gia nhập Hội bao gồm: phiếu đăng ký gia nhập, bản tự giới thiệu về cá nhân và doanh nghiệp, giấy đăng ký doanh nghiệp. Nếu giấy đăng ký doanh nghiệp không có tên cá nhân gia nhập Hội thì nộp quyết định bổ nhiệm và giấy giới thiệu của doanh nghiệp về cử người đại diện tham gia Hội.
 • Các trường hợp chấm dứt tư cách Hội viên chính thức:
  + Hội viên đăng ký rút tên khỏi Hội và đã được BCH chấp thuận;
  + Đã quá hạn 6 (sáu) tháng, tính từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của Ban Chấp Hành, Hội viên không đóng hội phí mà không có lý do chính đáng;
  + Hội viên bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo bản án hoặc quyết định của tòa án;
  + Đang thi hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú theo bản án của tòa án;
  + Hội viên bị xử lý hình thức kỷ luật khác đến mức khai trừ khỏi Hội, theo quy định tại Quy chế Hội viên.
  + Ban Chấp Hành xem xét, quyết định việc kết nạp và chấm dứt tư cách Hội viên theo quy định tại Điều lệ này và Quy chế Hội viên.

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của Hội
            Cơ cấu tổ chức của Hội gồm: 

 • Đại hội; 
 • Ban chấp hành; 
 • Ban kiểm tra; 
 • Các tiểu ban chuyên môn; 
 • Các chi hội. 

lam_viec_nhom

MỤC 1. ĐẠI HỘI

Điều 15. Đại hội Hội

 • Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, có thể được tiến hành theo nhiệm kỳ năm năm một lần kể từ ngày kết thúc đại hội nhiệm kỳ trước hoặc bất thường. Đại hội được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu, tùy theo sự quyết định của Ban Chấp Hành. Trong trường hợp đại hội đại biểu thì đại biểu dự Đại hội do các Chi hội tự đề cử.
 • Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Ban Chấp Hành hoặc có ít nhất một phần hai tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 • Đại hội do Ban Chấp Hành triệu tập và chỉ được tổ chức khi có trên một phần hai số hội viên chính thức hoặc có trên một phần hai số đại biểu chính thức có mặt.

Điều 16. Thẩm quyền quyết định của Đại hội
            Đại hội quyết định những nội dung sau:

 • Thông qua nội dung báo cáo hoạt động Hội nhiệm kỳ trước, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ tiếp theo và chương trình hoạt động của Hội;
 • Bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra Hội, quyết định số lượng thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra và số lượng các Phó chủ tịch Hội;
 • Quyết định việc thay thế các thành viên Ban Chấp Hành, trừ trường hợp thay thế người đại diện của hội viên tập thể do Ban Chấp Hành quyết định;
 • Cử đại biểu tham dự Đại hội Hội.
 • Đổi tên Hội, sửa đổi, bổ sung điều lệ (nếu có);
 • Gia nhập liên hiệp các hội cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Lập pháp nhân của Hội; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội;
 • Kế hoạch sử dụng quỹ đối với các chương trình của Hội;
 • Thông qua Quy chế Hội viên, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chấp Hành, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm tra, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế Đại hội và bầu cử.

Điều 17. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

 • Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. 
 • Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá một phần hai Hội viên chính thức có mặt tán thành.

MỤC 2. BAN CHẤP HÀNH

Điều 18. Ban chấp hành

 • Ban Chấp Hành (BCH) là tập thể đại diện, thay mặt Đại hội điều hành Hội và chịu trách nhiệm trước Đại hội về hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội. BCH do Đại hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín hay biểu quyết bằng cách giơ tay.
 • Số lượng thành viên BCH do Đại hội quyết định. Trong trường hợp số thành viên BCH giảm hơn một phần ba thì phải bầu bổ sung.
 • BCH được tổ chức bao gồm Thường trực, Thường vụ và các ủy viên với số thành viên và nhiệm vụ do BCH quyết định.
 • Nhiệm kỳ của BCH là năm năm. Thành viên BCH có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không giới hạn.

Điều 19. Nhiệm vụ của BCH
            BCH hội có các nhiệm vụ sau:

 • Lập báo cáo, phương hướng, chương trình hoạt động của Hội, lấy ý kiến đóng góp của Hội viên và trình Đại hội thông qua;
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội, phương hướng và chương trình hoạt động sau khi được Đại hội thông qua;
 • Triệu tập và tổ chức Đại hội, bao gồm soạn thể toàn bộ văn kiện, xây dựng chương trình, lựa chọn địa điểm, gởi thông báo và thư mời;
 • Tập hợp, liên hiệp và phát triển Hội viên và lập danh sách Hội viên;
 • Soạn thảo các văn bản theo quy định tại Điều 18.10 và trình Đại hội thông qua;
 • Trình kế hoạch sử dụng quỹ để Đại hội thông qua;
 • Đôn đốc, nhắc nhở Hội viên đóng hội phí.

Điều 20. Quyền hạn của BCH
            BCH có các quyền hạn sau:

 • Quyết định thành lập và quản lý hoạt động các Tiểu ban chuyên môn, Chi hội tại các địa phương và các câu lạc bộ;
 • Quyết định việc kết nạp Hội viên; công nhận Hội viên danh dự, Cố vấn của Hội;
 • Quyết định khen thưởng và kỷ luật Hội viên, chấm dứt tư cách Hội viên;
 • Quyết định mức hội phí;
 • Bổ nhiệm người đại diện của Hội trong pháp nhân thuộc Hội.

Điều 21. Cuộc họp BCH và biểu quyết

 • BCH họp mỗi quý một lần và có thể họp bất thường khi có 2/3 số thành viên đề nghị. Hình thức họp có thể trực tiếp hoặc trực tuyến. Cuộc họp BCH chỉ được tổ chức khi có sự tham dự của ít nhất 2/3 số thành viên và phải được lập biên bản.
 • Thành viên BCH biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Các quyết định của BCH chỉ được thông qua khi có quá 1/2 số thành viên dự họp tán thành.

Điều 22. Thường trực Hội

 • Thường trực Hội gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch, thay mặt BCH giải quyết các công việc trong thời gian giữa hai kỳ họp của BCH, nhưng không được quyết định những nội dung quy định tại Điều 21.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động BCH.

Điều 23. Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội

 • Chủ tịch hội do BCH bầu ra trong số thành viên của BCH, quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Hội và chịu trách nhiệm trước BCH. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của BCH.
 • Nhiệm kỳ của Chủ tịch hội theo nhiệm kỳ của BCH hội và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không giới hạn.
 • Chủ tịch hội có các nghĩa vụ sau:
 • Tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ của BCH theo quy định tại Điều 20;
 • Tổ chức triệu tập, chủ trì và điều hành Đại hội, cuộc họp BCH;
 • Tổ chức việc vận động quyên góp và quản lý Quỹ hội;
 • Phải cùng với Thủ quỹ chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng Quỹ;
 • Báo cáo hoạt động của Hội cho BCH.
 • Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp cho Chủ tịch, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công việc được phân công.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, các phó Chủ tịch Hội còn được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức và hoạt động BCH.

MỤC 3. BAN KIỂM TRA

Điều 24. Ban kiểm tra

 • Ban kiểm tra do Đại hội toàn thể bầu ra, có 03 thành viên, gồm Trưởng ban và các ủy viên, với nhiệm kỳ 05 năm. 
 • Ban kiểm tra có quyền và nghĩa vụ sau: 
  + Giám sát việc tổ chức, hoạt động Hội, việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và Quy chế của Đại hội; việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ và báo cáo kết quả trước Đại hội; 
  + Kiến nghị hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý trong việc tổ chức và hoạt động Hội. 
  + Ban kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Đại hội thông qua. 
  + Trưởng Ban kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đại hội.

MỤC 4. TIỀU BAN CHUYÊN MÔN VÀ CHI HỘI

Điều 25. Các Tiểu ban chuyên môn 

 • Căn cứ vào nhu cầu tổ chức và hoạt động của Hội, BCH quyết định việc lập, số lượng các Tiểu ban chuyên môn, nhằm giúp BCH trong việc quản lý và điều hành hoạt động Hội. 
 • Người đứng đầu các Tiểu ban chuyên môn do BCH bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước BCH. 
 • Việc tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của các Tiểu ban chuyên môn được quy định tại quy chế do BCH ban hành.

Điều 26. Chi hội

 • Các Chi hội là đơn vị trực thuộc Hội, không có tư cách pháp nhân, do BCH quyết định lập và giải thể. 
 • Chức năng: đại diện Hội tại địa phương trong việc tập hợp,liên hiệp và phát triển Hội viên, thực hiện nhiệm vụ Hội theo ủy quyền của BCH, cử đại biểu dự Đại hội trong trường hợp Đại hội đại biểu. 
 • Lãnh đạo Chi hội gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch do BCH bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước BCH.  
 • Việc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của các Chi hội được quy định tại quy chế do BCH ban hành.

MỤC 5. QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 27. Quan hệ của Hội

 • Hội có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn cầu của Hội

 

CHƯƠNG IV. TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 28. Quỹ và tài sản của Hội

 • Nguồn hình thành Quỹ hội gồm:
  + Lệ phí gia nhập Hội và Hội phí do Hội viên đóng góp, với mức do BCH quyết định;
  + Các khoản thu do các hoạt động của hội và các tổ chức trực thuộc Hội;
   + Các khoản khác do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.
   + Các khoản chi gồm:
   + Chi cho các hoạt động của Hội (hội thảo, giao tế, tham quan, nghiên cứu,…); chi phí Văn phòng Hội (lương nhân viên, văn phòng phẩm, phương tiện làm việc, bồi dưỡng các cộng tác viên,…);
   + Chi đầu tư, xây dựng, mua sắm, sữa chữa tài sản, cơ sở vật chất của Hội;
   + Chi khen thưởng Hội viên;
   + Chi để thực hiện chương trình mang tính cộng đồng;
   + Các khoản chi hợp lý khác.
   + Tài sản của Hội: gồm nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Hội.

Điều 29. Quản lý quỹ, tài sản của Hội

 • Quỹ và tài sản của Hội do BCH quản lý. Việc chi Quỹ phải đúng mục đích và thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ này và đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định của Quy chế quản lý tài chính và phù hợp quy định Chính phủ.
 • Các khoản thu và chi phải được Thường trực Hội báo cáo định kỳ cho BCH và toàn thể hội viên.
 • Trình tự, thủ tục chi Quỹ, việc giám sát Quỹ sẽ được quy định tại Quy chế quản lý tài chính.

Điều 30. Thủ quỹ - nhiệm vụ và quyền hạn

 • Thủ Quỹ do BCH bổ nhiệm và là người trực tiếp theo dõi, phản ánh các khoản thu, chi Quỹ; không được là người có quan hệ huyết thống với Chủ tịch hội.
 • Thủ quỹ có các nghĩa vụ sau:  
  + Cập nhập đầy đủ, kịp thời các khoản thu và chi Quỹ; 
  + Báo cáo cho BCH và công bố cho toàn thể Hội viên việc thu và chi Quỹ; 
  + Thực hiện việc chi Quỹ sau khi có quyết định chi của Chủ tịch hội phù hợp với mục đích chi và thẩm quyền chi theo quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản lý tài chính; 
  + Lưu trữ chứng từ, thông tin về thu và chi Quỹ; 
  + Phải cùng với Chủ tịch chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng Quỹ hội. 

+ Thủ quỹ có các quyền hạn sau:  
+ Có quyền từ chối xuất quỹ nếu mục đích chi và thẩm quyền chi không đúng với quy định tại Điều lệ này và Quy chế quản lý tài chính; 
+ Đề nghị người trực tiếp nhận Quỹ bàn giao chứng từ chứng minh đã sử dụng Quỹ đúng mục đích với quyết định chi.

CHƯƠNG V. CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ

Điều 31. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hội

 • Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của Hội, BCH đề nghị chính phủ có thẩm quyền cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể theo quy định pháp luật. 
 • BCH có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Hội về trình tự, thủ tục, giải quyết vấn đề tài chính và tài sản Hội trong trường hợp Hội chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể.

CHƯƠNG VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 32. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ Hội 

 • Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ Hội, bao gồm giữa Hội viên với Hội và giữa Hội viên với nhau, sẽ do BCH hòa giải trên cơ sở đảm bảo quyền lợi giữa các bên.
 • Trường hợp không hòa giải được hoặc hòa giải không thành thì các bên có quyền đưa vụ tranh chấp, khiếu nại ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 33. Khen thưởng và kỷ luật 

 • Khen thưởng: Theo từng năm, các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội sẽ được Hội xem xét khen thưởng.
 • Tùy theo tình hình thực tế, BCH có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân và hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội.
 • Kỷ luật: Hội viên vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Hội hoặc có những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tùy theo mức độ sẽ bị BCH xem xét khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ trong BCH hoặc chấm dứt tư cách Hội viên.
 • Việc xác định hành vi bị kỷ luật; trình tự, thủ tục xử lý; mức xử lý kỷ luật phải được thực hiện theo Quy chế Hội viên.

Điều 34. Điều khoản thi hành

 • Điều lệ này được sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội nhiệm kỳ 1 có hiệu lực.
 • Áp dụng văn bản khác: những nội không được quy định trong Điều lệ này sẽ được áp dụng theo văn bản pháp luật quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
 • Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được Đại hội thông qua theo trình tự.
 • Hội viên phải chấp hành và thực hiện đúng điều lệ Hội. BCH có trách nhiệm hướng dẫn Hội viên thực hiện tốt điều lệ Hội.

                                        BCH HỘI DOANH NHÂN CƠ ĐỐC MÙA GẶT

                                                                       Chủ tịch
                                                  Mục sư, Doanh nhân Lê Vinh Thành
-

Lưu ý:  Bản điều lệ này còn đang trong giai đoạn cập nhật.

ĐỌC NHIỀU NHẤT
hdn_canva_2
300_250_dong_lua_chin_vang
Thông tin

Chúng tôi là một tập thể gồm các doanh nhân Cơ đốc và bạn hữu có chung tầm nhìn về các hoạt động kinh doanh và rao giảng Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.  
Địa chỉ email của Hội Doanh Nhân Cơ Đốc Mùa Gặt:

hdnmuagat@gmail.com

Copyright 2022